KALLELSE EXTRA ALLMÄNT MÖTE

DATUM: Söndag 18 december
TID: 18.00
PLATS: Google Meet
Videosamtalslänk: https://meet.google.com/zrj-oabp-gmo

DAGORDNING
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
8. Föreningens framtid
9. Mötets avslutande