Stadgar

Under hösten 2016 arbetades det fram ett förslag på nya stadgar för föreningen.
Dessa behandlades under årsmötet 11 februari 2017 och kommer att behandlas vidare vid kommande extra allmänna möte.

Här finns stadgarna vi följer nu att läsa: Stadgar

Här är förslaget på de nya stadgar som läggs fram på årsmötet 2017: Förslag på stadgar

Lista på alla förändringar som gjorts: Förändringar

KALLELSE EXTRA ALLMÄNT MÖTE

Haflingersport Sverige bjuder in till extra allmänt möte med anledning av förslag om stadgeändring.

Datum: Lördag 25 november
Tid: 18.00
Plats: Stall Liori, Uddevalla.

Vi behandlar och tar beslut i frågan om de nya stadgarna som även behandlades under årsmötet den 11 februari 2017.
Obligatorisk föranmälan till haflingersport@gmail.com eller via PM på Facebook. Vi bjuder på fika!

DAGORDNING:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
8. Presentation av stadgeändringar
9. Beslut om stadgar
10. Sammanträdets avslutande.