Söndag 10 april kl. 17.00

Hålls via Google Meet 

Klicka på länken: https://meet.google.com/raa-rcws-sww
Lösenord: haflinger

Vid årsmötet äger varje medlem som fyllt 15 år en röst om årsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet. Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma. Rösträknare utses på mötet.

Bli medlem

För att bli medlem i Haflingersport Sverige betalar du in nedanstående avgift till bankgiro 672-8232 eller Swish 1230699090. Ange “Medlem 2022” och ditt namn vid inbetalning. Medlemskapet löper årsvis. Vill du vara säkert på att ha rösträtt på årsmötet? Då måste din medlemsavgift vara betald senast en månad innan årsmötet äger rum.

Medlemsavgifter Haflingersport Sverige:

Vuxen (19 år och äldre): 300 kr /år
Ungdom (upp till 18 år): 250 kr /år
Familj: 600 kr /år (minst 3 personer boende i samma hushåll)

Dagordning Årsmöte Haflingersport Sverige

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Fastställande av dagordning
 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
 8. Behandling av verksamhetsberättelse
 9. Revisorns berättelse
 10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 16 § angivna antalet
 13. Val av ordförande för föreningen
 14. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
 16. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
 17. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
 18. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.
 19. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.
 20. Sammanträdets avslutande.

Konstituerande årsmöte för styrelsens medlemmar kommer att hållas direkt efter avslutat årsmöte.

Övrigt

Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Alla motioner mailas till haflingersport@gmail.com. Verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner finns tillgängliga för medlemmarna här senast en vecka före årsmötet.

Frågor? Kontakta Haflingersport Sverige via mail haflingersport@gmail.com eller skicka ett PM på Facebook.

Dokument

Verksamhetsberättelse 2021

Revisionsberättelse 2021